Thị Trường

Kế hoạch sử dụng đất cho thành phố Bắc Giang 2023

UBND tỉnh Bắc Giang đã thông qua Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cho thành phố Bắc Giang năm 2023.

Dưới đây là phân bổ diện tích các loại đất tại một khu vực cụ thể:

 • Đất nông nghiệp: 2.016,65 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 4.609,78 ha
 • Đất chưa sử dụng: 29,10 ha
 • Đất đô thị: 2.173,55 ha
 • Khu vực sản xuất nông nghiệp (bao gồm khu vực chuyên trồng lúa nước và khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm): 942,30 ha
 • Khu vực lâm nghiệp (bao gồm khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất): 201,32 ha
 • Khu du lịch: 8,82 ha
 • Khu vực phát triển công nghiệp (bao gồm khu công nghiệp và cụm công nghiệp): 133,55 ha
 • Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới): 373,51 ha
 • Khu thương mại – dịch vụ: 142,42 ha
 • Khu đô thị – thương mại – dịch vụ: 549,71ha
 • Khu dân cư nông thôn: 4.481,98 ha
 • Khu ở, làng nghề và sản xuất phi nông nghiệp nông thôn: 814,52 ha.

Đối với thu hồi đất, đất nông nghiệp là 1.303,95 ha, đất phi nông nghiệp 58,86 ha.

Trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, diện tích đất nông nghiệp bị chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 880,04 ha. Trong số này, chỉ có 13,28 ha không phải là đất ở được chuyển thành đất phi nông nghiệp.

Đưa 1,86 ha đất phi nông nghiệp chưa sử dụng vào sử dụng.

Quyết định nêu rõ, UBND thành phố Bắc Giang chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của các thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ và cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phải công bố, đăng tải Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 của thành phố Bắc Giang trên Cổng thông tin điện tử của thành phố theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với việc hộ gia đình, cá nhân chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không liên quan đến chuyển đổi vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở sang mục đích ở, tái định cư hoặc phục vụ dự án đầu tư, UBND thành phố Bắc Giang phải báo cáo, xin ý kiến với Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, đúng quy định pháp luật đối với các nội dung thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nêu trên. Họ cũng cần công bố trên cổng thông tin điện tử của mình tất cả các hồ sơ đã được phê duyệt liên quan đến Kế hoạch sử dụng đất. Ngoài ra, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND thành phố Bắc Giang trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo đúng nguyên tắc sử dụng đất đúng thời hạn, hiệu quả, đúng pháp luật.

Quyết định này nêu rõ rằng UBND thành phố Bắc Giang chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của các thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ và cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phải công bố và đăng tải Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 của thành phố Bắc Giang trên Cổng thông tin điện tử của thành phố theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button