Quảng Nam yêu cầu kiểm điểm các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện dự án Khu dân cư Thống Nhất

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn tổ chức triển khai kiểm điểm các tập thể, cá nhân tương quan trong việc quản lý thực hiện dự án Khu dân cư Thống Nhất không đúng quy định.
  • TP.HCM hối thúc thanh tra rà soát vướng mắc dự án treo hai mươi năm
  • Lâm Đồng sắp xuất hiện thêm dự án khu vực dân cư rộng 300 tỷ VNĐ trên TP.HCM Đà Lạt?

Một dự án khu vực dân cư trên phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Ảnh: Lưu Bang

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam vừa lãnh đạo về việc quyết toán các ngân sách tư vấn góp vốn đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Từ đó, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam cho thấy việc Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn (trước đó là Ủy Ban Nhân Dân huyện Điện Bàn) làm công ty góp vốn đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn không trình cung cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn nhưng sẽ tổ chức triển khai lựa lựa chọn nhà thầu là không tuân thủ theo như đúng trình tự thủ tục quy định (khoản 1 Điều 6 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005).

Vì thế, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn tổ chức triển khai kiểm điểm các tập thể, cá nhân tương quan trong việc quản lý và vận hành thực hiện dự án không đúng quy định.

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam giao Sở Trung tâm tài chính công ty trì tổ chức triển khai họp với Sở Kế hoạch và Góp vốn đầu tư, Sở Xây dựng dựng, Sở Giao thông vận tải vận tải đường bộ, Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn sở dĩ thống nhất phía xử lý quyết toán ngân sách tư vấn góp vốn đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn và thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành xong theo quy định, giải trình kết quả đến Ủy Ban Nhân Dân tỉnh.

Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì Sở Trung tâm tài chính giải trình (kèm theo Biên phiên bản họp), tham mưu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh trước thời điểm ngày 15/02/2023 sở dĩ xem xét lãnh đạo.

Trước đó, ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam sẽ công ty trì cuộc họp nghe giải trình và lãnh đạo xử lý các vướng mắc tương quan tới trách nhiệm trung tâm tài chính dự án Khu dân cư Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Kết luận trên cuộc họp, ông Quang cho thấy, dự án Khu dân cư Thống Nhất trên phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn trước đó do Sở Giao thông vận tải vận tải đường bộ làm công ty góp vốn đầu tư (khởi công: 08/02/2006, dừng thực hiện: 15/01/2008), tiếp sau đó giao Ủy Ban Nhân Dân huyện Điện Bàn làm công ty góp vốn đầu tư (Công văn số 1145/Ủy Ban Nhân Dân-KTN ngày 16/4/2009 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh) và tiếp sau đó giao Doanh nghiệp CP Góp vốn đầu tư Xây dựng dựng và Thương mại Việt Nam Đà Thành (nay là Doanh nghiệp CP Tập đoàn lớn VN Đà Thành) làm công ty góp vốn đầu tư.

Dự án này sẽ được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt mức thu tiền sử dụng trên Quyết định hành động số 4764/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 30/12/2016 và kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật trên Quyết định hành động số 1408/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 26/5/2020, trong này đã khấu trừ khoản ngân sách chuyển giao dự án của các công ty góp vốn đầu tư (cũ) trước lúc xác lập tiền sử dụng khu đất sót lại doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước.

Ngân sách đầu tư sẽ chuyển trả đến Sở Giao thông vận tải vận tải đường bộ và Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn (các công ty góp vốn đầu tư cũ) là khoản ngân sách góp vốn đầu tư dự án (sẽ được Sở Trung tâm tài chính thẩm tra quyết toán dự án dừng thực hiện); do vậy, Doanh nghiệp CP Tập đoàn lớn VN Đà Thành xuất hiện trách nhiệm hoàn trả lại và tính vào ngân sách góp vốn đầu tư dự án.

Sở dĩ Doanh nghiệp CP Tập đoàn lớn VN Đà Thành thực hiện trách nhiệm trung tâm tài chính về khu đất đai khái niệm dự án, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam sẽ yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị chức năng khẩn trương tập trung thực hiện một trong những nội dung xuất hiện tương quan.

[baicungchuyenmuc]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0886.915.428 Liên Hệ Fanpage