Kinh Nghiệm

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất
Update: 14:26 10/07/2017
a) Trình tự tiến hành
Đối với đối tượng tiến hành TTHC: Người đề xuất cung cấp giấy ghi nhận nộp hồ nước sơ trên Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ nước sơ theo quy định của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Trung ương. Hộ mái ấm gia đình, cá thể, cộng đồng dân cư dân sinh sống nộp hồ nước sơ trên Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã nếu như xuất hiện nhu yếu.
Đối với cơ quan tiến hành TTHC: Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ nước sơ.
+ Trường hợp sẽ khá đầy đủ hồ nước sơ, cơ quan cung cấp giấy biên nhận đến đối tượng tiến hành TTHC.
+ Trường hợp nhận hồ nước sơ không khá đầy đủ, không hợp lệ thì vào thời hạn tối nhiều 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ nước sơ phải thông tin và phía dẫn người nộp hồ nước sơ bổ sung, hoàn hảo hồ nước sơ theo quy định.
+ Trường hợp nộp hồ nước sơ trên Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã thì Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã xuất hiện trách nhiệm tiến hành: Kiểm tra hồ nước sơ; xác nhận thực trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không tồn tại sách vở về quyền sở hữu tài sản theo quy định; xác nhận thời khắc tạo ra lập tài sản, thuộc hay là không thuộc trường hợp phải cung cấp phép xây dựng dựng, sự thích hợp với thiết kế được duyệt đối với nhà tại, dự án công trình xây dựng dựng; xác nhận sơ đồ nhà tại hoặc dự án công trình xây dựng dựng nếu như chưa tồn tại xác nhận của tổ chức triển khai xuất hiện tư cơ hội pháp nhân về hoạt động và sinh hoạt xây dựng dựng hoặc hoạt động và sinh hoạt đo đạc bản vẽ; gửi hồ nước sơ tới Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai.
+ Trường hợp nộp trên Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai thì Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành những việc làm như sau:
* Gửi hồ nước sơ tới Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã sở dĩ lấy ý kiến xác nhận đối với trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể, cộng đồng dân cư dân nộp hồ nước sơ trên Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai (xác nhận thực trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không tồn tại sách vở về quyền sở hữu tài sản theo quy định; xác nhận thời khắc tạo ra lập tài sản, thuộc hay là không thuộc trường hợp phải cung cấp phép xây dựng dựng, sự thích hợp với thiết kế được duyệt đối với nhà tại, dự án công trình xây dựng dựng; xác nhận sơ đồ nhà tại hoặc dự án công trình xây dựng dựng nếu như chưa tồn tại xác nhận của tổ chức triển khai xuất hiện tư cơ hội pháp nhân về hoạt động và sinh hoạt xây dựng dựng hoặc hoạt động và sinh hoạt đo đạc bản vẽ).
* Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức triển khai vào nước, hạ tầng tôn giáo, tổ chức triển khai thế giới, cá thể thế giới, người Việt Nam định cư sinh sống thế giới tiến hành dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mà sơ đồ đó chưa tồn tại xác nhận của tổ chức triển khai xuất hiện tư cơ hội pháp nhân về hoạt động và sinh hoạt xây dựng dựng hoặc hoạt động và sinh hoạt đo đạc bản vẽ;
* Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan vận hành nhà nước đối với loại tài sản đăng ký đối với trường hợp nhà sở hữu tài sản gắn liền với đất không tồn tại sách vở hoặc thực trạng tài sản xuất hiện thay cho đổi so với sách vở theo quy định. Cơ quan vận hành nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất xuất hiện trách nhiệm vấn đáp bằng văn phiên bản đến Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai vào thời hạn không thật 5 ngày thao tác làm việc.
+ Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành những việc làm như sau:
* Update vấn đề vào hồ nước sơ địa chính, hạ tầng tài liệu đất đai (nếu như xuất hiện).
* Gửi số liệu địa chính tới cơ quan thuế sở dĩ xác lập và thông tin thu nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp lý); sẵn sàng chuẩn bị hồ nước sơ sở dĩ cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên trình ký cung cấp giấy ghi nhận.
+ Cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên tiến hành những việc làm sau:
* Kiểm tra hồ nước sơ và trình cơ quan xuất hiện thẩm quyền cung cấp giấy ghi nhận.
* Chuyển hồ nước sơ sẽ xử lý đến Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai.
+ Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai update bổ sung việc cung cấp giấy ghi nhận vào hồ nước sơ địa chính, hạ tầng tài liệu đất đai và trao giấy ghi nhận đến người được cung cấp đến người được cung cấp sẽ nộp chứng từ hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính hoặc gửi giấy ghi nhận đến Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã sở dĩ trao đến người được cung cấp đối với trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp hồ nước sơ trên cung cấp xã. Người được cung cấp giấy ghi nhận nộp lại phiên bản chính sách vở theo quy định trước lúc nhận giấy ghi nhận.
b) Phương thức tiến hành
 
Nộp hồ nước sơ trên Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ nước sơ theo quy định của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh. Hộ mái ấm gia đình, cá thể, cộng đồng dân cư dân sinh sống nộp hồ nước sơ trên Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã nếu như xuất hiện nhu yếu.
c) Thành phần, số lượng hồ nước sơ
Thành phần hồ nước sơ gồm:
Trường hợp ghi nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà tại:
(1) Đơn đăng ký, cung cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK.
(2) Một trong số sách vở sau đối với trường hợp ghi nhận tài sản là nhà tại (phiên bản sao sách vở sẽ xuất hiện công chứng hoặc xác nhận hoặc phiên bản sao sách vở và xuất trình phiên bản chính sở dĩ cán bộ tiếp nhận hồ nước sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào phiên bản sao hoặc phiên bản chính):
1) Hộ mái ấm gia đình, cá thể vào nước phải xuất hiện một trong số loại sách vở sau                  
– Giấy phép xây dựng dựng nhà tại đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng dựng theo quy định của pháp lý về xây dựng dựng. Trường hợp nhà tại sẽ xây dựng dựng không đúng với giấy phép xây dựng dựng được cung cấp thì phải xuất hiện ý kiến bằng văn phiên bản của cơ quan xuất hiện thẩm quyền cung cấp phép xây dựng dựng xác nhận diện tích quy hoạnh xây dựng dựng không đúng giấy phép không tác động ảnh hưởng tới đáng tin cậy dự án công trình và nay thích hợp với thiết kế xây dựng dựng sẽ được cơ quan xuất hiện thẩm quyền phê duyệt.
– Hợp đồng mua bán nhà đất sinh sống thuộc về nhà nước theo quy định trên Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Cơ quan chỉ đạo của chính phủ về mua và bán và Marketing Thương mại nhà tại hoặc sách vở về thanh lý, hoá giá chỉ nhà tại thuộc về nhà nước từ trước thời điểm ngày 05/7/1994.
– Sách vở và giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết.
– Sách vở và giấy tờ về sở hữu nhà tại do cơ quan xuất hiện thẩm quyền cung cấp qua những thời kỳ mà nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định trên Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI về nhà đất do Nhà nước sẽ vận hành, sắp xếp sử dụng trong tiến trình tiến hành những chủ trương về vận hành nhà đất và chủ trương cải tạo ra xã hội nhà nghĩa trước thời điểm ngày 01/7/1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc xử lý đối với một số trong những trường hợp rõ ràng và cụ thể về nhà đất trong tiến trình tiến hành những chủ trương vận hành nhà đất và chủ trương cải tạo ra xã hội nhà nghĩa trước thời điểm ngày 01/7/1991.
– Sách vở và giấy tờ về mua và bán hoặc nhận tặng đến hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà tại sẽ xuất hiện ghi nhận của công chứng hoặc xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xuất hiện thẩm quyền theo quy định của pháp lý. Trường hợp nhà tại do mua, nhận tặng đến, đổi, nhận thừa kế kể từ thời điểm ngày 01/7/2006 thì phải xuất hiện văn phiên bản về thanh toán đó theo quy định của pháp lý về nhà tại. Trường hợp nhà tại do mua của doanh nghiệp góp vốn đầu tư xây dựng dựng sở dĩ bán thì phải xuất hiện hợp đồng mua bán nhà đất sinh sống do hai mặt ký kết.
– Bạn dạng án hoặc quyết định hành động của Toà án nhân dân hoặc sách vở của cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền xử lý được quyền sở hữu nhà tại sẽ xuất hiện hiệu lực thực thi pháp lý.
– Trường hợp người đề xuất ghi nhận quyền sở hữu nhà tại xuất hiện một vào những sách vở quy định mà trong giấy tờ đó ghi thương hiệu người khác thì phải xuất hiện một trong số sách vở về mua và bán, nhận tặng đến, đổi, nhận thừa kế nhà tại trước thời điểm ngày 01/7/2006 xuất hiện chữ ký của những mặt xuất hiện tương quan và phải được Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã xác nhận; trường hợp nhà tại do mua, nhận tặng đến, đổi, nhận thừa kế nhà tại trước thời điểm ngày 01/7/2006 mà không tồn tại sách vở về việc sẽ mua và bán, nhận tặng đến, đổi, nhận thừa kế nhà tại xuất hiện chữ ký của những mặt xuất hiện tương quan thì phải được Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã xác nhận về thời khắc mua, nhận tặng đến, đổi, nhận thừa kế nhà tại đó. Trường hợp người đề xuất ghi nhận quyền sở hữu nhà tại xuất hiện một vào những sách vở theo quy định mà thực trạng nhà tại không thích hợp với sách vở đó thì phần nhà tại không thích hợp với sách vở phải được Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã xác nhận về nhà tại không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng dựng và đáp ứng nhu cầu điều kiện kèm theo về thiết kế như trường hợp nhà tại xây dựng dựng trước thời điểm ngày 01/7/2006.
– Trường hợp cá thể vào nước không tồn tại một vào những sách vở về quyền sở hữu nhà tại thì phải xuất hiện sách vở xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã về nhà tại sẽ hoàn thành xong xây dựng dựng trước thời điểm ngày 01/7/2006, được xây dựng dựng trước lúc xuất hiện thiết kế sử dụng đất, thiết kế xây dựng dựng hoặc phải thích hợp thiết kế đối với trường hợp xây dựng dựng sau thời điểm xuất hiện thiết kế sử dụng đất, thiết kế cụ thể xây dựng dựng khu đô thị, thiết kế điểm dân sinh sống vùng quê theo quy định của pháp lý. Trường hợp nhà tại hoàn thành xong xây dựng dựng kể từ thời điểm ngày 01/7/2006 trở về sau thì phải xuất hiện sách vở xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã về nhà tại không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng dựng và đáp ứng nhu cầu điều kiện kèm theo về thiết kế như trường hợp nhà tại xây dựng dựng trước thời điểm ngày 01/7/2006; trường hợp nhà tại thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng dựng mà không xin phép thì phải xuất hiện sách vở của cơ quan vận hành về xây dựng dựng cung cấp huyện thuận tình đến tồn tận nơi sinh sống đó.
2) Người Việt Nam định cư sinh sống thế giới sở hữu nhà tại trên Việt Nam phải xuất hiện những sách vở sau
– Sách vở và giấy tờ về mua và bán hoặc nhận tặng đến hoặc nhận thừa kế nhà tại hoặc được sở hữu nhà tại trải qua hình thức khác theo quy định của pháp lý về nhà tại.
– Một trong số sách vở của mặt chuyển quyền.
– Hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng liên minh Marketing Thương mại hoặc văn phiên bản thuận tình của người sử dụng đất đồng ý đến xây dựng dựng, tạo ra lập tài sản được công chứng hoặc xác nhận theo quy định của pháp lý và phiên bản sao sách vở về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp lý về đất đai đối với trường hợp nhà sở hữu nhà tại không đồng thời là người sử dụng đất sinh sống.
* Trường hợp ghi nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là dự án công trình xây dựng dựng:
(1) Đơn đăng ký, cung cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;
(2) Một vào sách vở sau đối với trường hợp ghi nhận quyền sở hữu dự án công trình xây dựng dựng (phiên bản sao sách vở sẽ công chứng hoặc xác nhận hoặc phiên bản sao sách vở và xuất trình phiên bản chính sở dĩ cán bộ tiếp nhận hồ nước sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào phiên bản sao hoặc phiên bản chính):
– Giấy phép xây dựng dựng dự án công trình đối với trường hợp phải xin phép xây dựng dựng theo quy định của pháp lý về xây dựng dựng. Trường hợp dự án công trình sẽ xây dựng dựng không đúng với giấy phép xây dựng dựng được cung cấp thì phải xuất hiện ý kiến bằng văn phiên bản của cơ quan xuất hiện thẩm quyền cung cấp phép xây dựng dựng xác nhận diện tích quy hoạnh xây dựng dựng không đúng giấy phép không tác động ảnh hưởng tới đáng tin cậy dự án công trình và nay thích hợp với thiết kế xây dựng dựng sẽ được cơ quan xuất hiện thẩm quyền phê duyệt.
– Sách vở và giấy tờ về sở hữu dự án công trình xây dựng dựng do cơ quan xuất hiện thẩm quyền cung cấp qua những thời kỳ, trừ trường hợp Nhà nước sẽ vận hành, sắp xếp sử dụng.
– Sách vở và giấy tờ mua và bán hoặc tặng đến hoặc thừa kế dự án công trình xây dựng dựng theo quy định của pháp lý sẽ được công chứng hoặc xác nhận theo quy định.
– Sách vở và giấy tờ của Toà án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền xử lý được quyền sở hữu dự án công trình xây dựng dựng sẽ xuất hiện hiệu lực thực thi pháp lý.
– Trường hợp người đề xuất ghi nhận quyền sở hữu dự án công trình xây dựng dựng xuất hiện một vào những sách vở quy định tại những Điểm a, b, c và d Khoản này mà trong giấy tờ đó ghi thương hiệu người khác thì phải xuất hiện một trong số sách vở mua và bán, tặng đến, đổi, thừa kế dự án công trình xây dựng dựng trước thời điểm ngày 01/7/2004 xuất hiện chữ ký của những mặt xuất hiện tương quan và được Ủy Ban Nhân Dân từ cung cấp xã trở lên xác nhận; trường hợp mua, nhận tặng đến, đổi, nhận thừa kế dự án công trình xây dựng dựng trước thời điểm ngày 01/7/2004 mà không tồn tại sách vở về việc sẽ mua và bán, nhận tặng đến, đổi, nhận thừa kế xuất hiện chữ ký của những mặt xuất hiện tương quan thì phải được Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã xác nhận vào đơn đề xuất cung cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn liền với đất về thời khắc mua, nhận tặng đến, đổi, nhận thừa kế dự án công trình xây dựng dựng đó.
Trường hợp người đề xuất ghi nhận quyền sở hữu dự án công trình xuất hiện một vào những sách vở về quyền sở hữu dự án công trình mà thực trạng dự án công trình không thích hợp với sách vở đó hoặc thì phần dự án công trình không thích hợp với sách vở phải được Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã xác nhận dự án công trình sẽ hoàn thành xong xây dựng dựng trước thời điểm ngày 01/7/2004 và dự án công trình được xây dựng dựng trước lúc xuất hiện thiết kế sử dụng đất, thiết kế xây dựng dựng hoặc phải thích hợp thiết kế đối với trường hợp xây dựng dựng sau thời điểm xuất hiện thiết kế sử dụng đất, thiết kế xây dựng dựng.
– Trường hợp cá thể vào nước không tồn tại một vào những sách vở về quyền sở hữu dự án công trình thì phải được Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã xác nhận dự án công trình sẽ hoàn thành xong xây dựng dựng trước thời điểm ngày 01/7/2004 và dự án công trình được xây dựng dựng trước lúc xuất hiện thiết kế sử dụng đất, thiết kế xây dựng dựng hoặc phải thích hợp thiết kế đối với trường hợp xây dựng dựng sau thời điểm xuất hiện thiết kế sử dụng đất, thiết kế xây dựng dựng.
Trường hợp dự án công trình hoàn thành xong xây dựng dựng từ thời điểm ngày 01/7/2004 thì phải xuất hiện sách vở xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã về dự án công trình xây dựng dựng không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng dựng và đáp ứng nhu cầu điều kiện kèm theo về thiết kế như trường hợp xây dựng dựng trước thời điểm ngày 01/7/2004; trường hợp dự án công trình thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng dựng mà không xin phép thì phải xuất hiện sách vở của cơ quan vận hành về xây dựng dựng cung cấp huyện thuận tình đến tồn trên dự án công trình đó.
(3) Văn phiên bản thuận tình của người sử dụng đất đồng ý đến xây dựng dựng dự án công trình sẽ được công chứng hoặc xác nhận theo quy định của pháp lý và phiên bản sao sách vở về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp lý về đất đai đối với trường hợp nhà sở hữu dự án công trình xây dựng dựng không đồng thời là người sử dụng đất.
* Trường hợp ghi nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng:
(1) Đơn đăng ký, cung cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK.
(2) Một vào sách vở trong tương lai đối với trường hợp ghi nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (phiên bản sao sách vở sẽ xuất hiện công chứng hoặc xác nhận hoặc phiên bản sao sách vở và xuất trình phiên bản chính sở dĩ cán bộ tiếp nhận hồ nước sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào phiên bản sao hoặc phiên bản chính):
– Giấy ghi nhận hoặc một trong số sách vở về quyền sử dụng đất, quyền sở hưu tài sản gắn liền với đất nêu trên Khoản 2 trên đây mà trong số đó xác lập Nhà nước giao đất, đến thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất sở dĩ trồng rừng sản xuất.
– Sách vở và giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng.
– Hợp đồng hoặc văn phiên bản về việc mua và bán hoặc tặng đến hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là rừng trồng sẽ được công chứng hoặc xác nhận theo quy định của pháp lý.
– Bạn dạng án, quyết định hành động của Tòa án nhân dân hoặc sách vở của cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền xử lý được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng sẽ xuất hiện hiệu lực thực thi pháp lý.
– Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể, cộng đồng dân cư dân sinh sống không tồn tại sách vở về quyền sở hữu rừng mà sẽ trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình thì phải được Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận xuất hiện đủ điều kiện kèm theo được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp lý đất đai.
(3) Văn phiên bản văn bản thoả thuận của người sử dụng đất đến phép sử dụng đất sở dĩ trồng rừng sẽ được công chứng hoặc xác nhận theo quy định của pháp lý và phiên bản sao sách vở về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp lý về đất đai đối với trường hợp nhà sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng không đồng thời là người sử dụng đất.
* Trường hợp ghi nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là cây nhiều năm:
(1) Đơn đăng ký, cung cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;
(2) Một vào sách vở trong tương lai đối với trường hợp ghi nhận quyền sở hữu cây nhiều năm (phiên bản sao sách vở sẽ xuất hiện công chứng hoặc xác nhận hoặc phiên bản sao sách vở và xuất trình phiên bản chính sở dĩ cán bộ tiếp nhận hồ nước sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào phiên bản sao hoặc phiên bản chính):
– Giấy ghi nhận hoặc một trong số sách vở về quyền sử dụng đất nêu trên Khoản 2 trên đây mà trong số đó xác lập Nhà nước giao đất, đến thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất sở dĩ trồng cây nhiều năm thích hợp với mục tiêu sử dụng đất ghi trong giấy tờ đó.
– Hợp đồng hoặc văn phiên bản về việc mua và bán hoặc tặng đến hoặc thừa kế đối với cây nhiều năm sẽ được công chứng hoặc xác nhận theo quy định.
– Bạn dạng án, quyết định hành động của Tòa án nhân dân hoặc sách vở của cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền xử lý được quyền sở hữu cây nhiều năm sẽ xuất hiện hiệu lực thực thi pháp lý.
– Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể, cộng đồng dân cư dân sinh sống không tồn tại sách vở về quyền sở hữu cây nhiều năm nêu trên đây thì phải được Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận xuất hiện đủ điều kiện kèm theo được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp lý đất đai.
(3) Văn phiên bản văn bản thoả thuận của người sử dụng đất đến phép sử dụng đất sở dĩ trồng cây nhiều năm sẽ được công chứng hoặc xác nhận theo quy định của pháp lý và phiên bản sao sách vở về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp lý về đất đai đối với trường hợp nhà sở hữu cây nhiều năm không đồng thời là người sử dụng đất.
– Số lượng hồ nước sơ: 01 bộ
d) Thời hạn xử lý
 
Không thật 20 ngày kể từ thời điểm ngày nhận được hồ nước sơ hợp lệ. Thời hạn này sẽ không gồm thời hạn tiến hành nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính của người sử dụng đất, thời hạn xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất xuất hiện vi phạm pháp lý, thời hạn trưng cầu giám định.
Đối với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng xuất hiện điều kiện kèm theo tài chính – xã hội khó khăn vất vả thì thời hạn tiến hành được tăng thêm 15 ngày.
Kết quả xử lý thủ tục hành chính phải trả đến người sử dụng đất, nhà sở hữu tài sản gắn liền với đất vào thời hạn không thật 03 ngày thao tác làm việc kể từ thời điểm ngày xuất hiện kết quả xử lý.
đ) Đối tượng người dùng tiến hành thủ tục hành chính
Hộ mái ấm gia đình, cá thể, cộng đồng dân cư dân sinh sống, người Việt Nam định cư sinh sống thế giới được sở hữu nhà tại gắn liền với quyền sử dụng đất sinh sống trên Việt Nam.
e) Cơ quan tiến hành thủ tục hành chính
– Cơ quan xuất hiện thẩm quyền quyết định hành động: Ủy Ban Nhân Dân cung cấp huyện.
– Cơ quan hoặc người xuất hiện thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cung cấp tiến hành (nếu như xuất hiện): Không.
– Cơ quan trực tiếp tiến hành TTHC: Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp huyện.
– Cơ quan phối hợp (nếu như xuất hiện): Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã, cơ quan vận hành nhà nước về nhà tại, dự án công trình xây dựng dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Phòng Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường.
g) Kết quả tiến hành thủ tục hành chính
– Ghi vào sổ địa chính và lập hồ nước sơ sở dĩ Nhà nước vận hành. 
– Giấy ghi nhận. 
h) Lệ phí
Lệ phí địa chính (mức thu do Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh quyết định hành động). Hộ mái ấm gia đình, cá thể sinh sống vùng quê không phải nộp lệ phí địa chính.
i) Thương hiệu mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phát hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT
– Mẫu số 04a/ĐK: Đơn đăng ký, cung cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn liền với đất.
– Mẫu số 04b/ĐK: List người sử dụng cộng đồng thửa đất, nhà sở hữu cộng đồng tài sản gắn liền với đất.
– Mẫu số 04d/ĐK: List tài sản gắn liền với đất trên và một thửa đất.
ok) Yêu cầu, điều kiện kèm theo tiến hành thủ tục hành chính
Đối với trường hợp ghi nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì vốn sở dĩ trồng rừng, tiền sẽ trả đến việc nhận chuyển nhượng ủy quyền rừng hoặc tiền nộp đến Nhà nước khi được giao rừng xuất hiện thu tiền không tồn tại nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
– Luật Đất đai năm trước đó;
– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể một số trong những điều của Luật Đất đai;
– Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Sở Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường quy định về hồ nước sơ địa chính;
– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Sở Tài nguyên và Thiên nhiên và môi trường quy định về giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn liền với đất;
– Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Sở Trung tâm tài chính phía dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định hành động của HĐND tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực thuộc trung ương.
Theo sonha

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button