Kinh Nghiệm

Trình tự, thủ tục hợp nhất sổ đỏ của cá nhân – hộ gia đình

Trình tự, thủ tục hợp nhất sổ đỏ của cá nhân – hộ gia đình
Update: 08:19 08/07/2017
1. Hồ nước sơ hợp nhất thửa gồm xuất hiện
– Đơn xin hợp thửa của người tiêu dùng khu đất khái niệm trường hợp người tiêu dùng khu đất xuất hiện nhu yếu khi triển khai quyền khái niệm một phần thửa khu đất hoặc quyết định hành động tịch thu khu đất của cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền khi tịch thu một phần thửa khu đất hoặc một trong những loại văn bạn dạng quy định trên điểm a khoản 1 Điều 140 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP khi triển khai khái niệm một phần thửa khu đất;
– Giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất (hoặc một trong những loại sách vở về quyền sử dụng khu đất quy định tại những khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Khu đất đai 2003).
2. Trình tự, thủ tục tổ chức như sau
a) Người dân có nhu yếu xin hợp nhất thửa lập một bộ hồ nước sơ nộp trên Sở Tài nguyên và Thiên nhiên môi trường khái niệm tổ chức triển khai, hạ tầng tôn giáo, người Việt Nam định cư sinh sống quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế, cá nhân quốc tế; nộp trên Phòng Tài nguyên và Thiên nhiên môi trường khái niệm hộ gia đình, cá nhân;
b) Vào thời hạn không thật 7 ngày thao tác kể từ thời điểm ngày nhận đủ hồ nước sơ hợp lệ, cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường xuất hiện trách nhiệm gửi hồ nước sơ mang đến Văn phòng ĐK quyền sử dụng khu đất trực thuộc sở dĩ chuẩn bị sẵn sàng hồ nước sơ địa chính;
c) Vào thời hạn không thật 10 ngày thao tác kể từ thời điểm ngày nhận được hồ nước sơ, Văn phòng ĐK quyền sử dụng khu đất xuất hiện trách nhiệm làm trích lục sơ đồ địa chính (hoặc trích đo địa chính khái niệm nơi chưa tồn tại sơ đồ địa chính), trích sao hồ nước sơ địa chính và gửi tới cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường cùng cấp cho;
d) Vào thời hạn không thật 10 ngày thao tác kể từ thời điểm ngày nhận được trích lục sơ đồ địa chính, trích sao hồ nước sơ địa chính, Phòng Tài nguyên và Thiên nhiên môi trường xuất hiện trách nhiệm tịch thu GCN QSDĐ sẽ cấp cho (hoặc một trong những loại sách vở về QSDĐ quy định tại những khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Khu đất đai 2003), trình Ủy Ban Nhân Dân cùng cấp cho xem xét và ký GCN QSDĐ mang đến thửa khu đất mới; Sở Tài nguyên và Thiên nhiên môi trường xuất hiện trách nhiệm tịch thu GCN QSDĐ sẽ cấp cho (hoặc một trong những loại sách vở về quyền sử dụng khu đất quy định tại những khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Khu đất đai 2003) và ký GCN QSDĐ mang đến thửa khu đất mới vào trường hợp được uỷ quyền hoặc trình Ủy Ban Nhân Dân cùng cấp cho xem xét và ký GCN QSDĐ mang đến thửa khu đất mới vào trường hợp không được uỷ quyền;
e) Vào thời hạn không thật 07 ngày thao tác kể từ thời điểm ngày nhận được tờ trình, Ủy Ban Nhân Dân cấp cho xuất hiện thẩm quyền xem xét, ký và gửi mang đến cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường trực thuộc GCN QSDĐ khái niệm thửa khu đất mới, trừ trường hợp Sở Tài nguyên và Thiên nhiên môi trường được uỷ quyền;
f) Vào thời hạn không thật 05 ngày thao tác kể từ thời điểm ngày GCN được ký, cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường xuất hiện trách nhiệm trao bạn dạng chính GCN QSDĐ khái niệm thửa khu đất mới cho những người sử dụng khu đất.
Theo luatduonggia

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button